Financiële verantwoording

De staat van baten en lasten over 2021 is als volgt gecomprimeerd weer te geven:

2021

2020

Netto opbrengsten van beleggingen

€ 231.183

€ 150.706

Koersresultaten op beleggingen

€ 2.051.272

€ 1.698.706

Totaal opbrengsten

€ 2.282.455

€ 1.849.412

Toegekende uitkeringen

€  -522.799

€  -397.858

Beheerskosten

€ -18.603

€ -17.299

Netto resultaat

€ 1.741.053

€ 1.434.255

Toelichting bij bovenstaande cijfers:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het jaar toe te rekenen opbrengsten van beleggingen (inclusief koersverschillen op effecten) en de kosten en andere lasten over het jaar. De andere lasten over het jaar omvatten tevens de door het bestuur in het jaar toegezegde subsidies, onafhankelijk van het feit of de toezeggingen reeds tot uitkeringen hebben geleid.

Voor de koersverschillen wordt uitgegaan van de beurswaarde per balansdatum.

R.K. Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg is vanaf 1 januari 2008 ingeschreven als ANBI-instelling bij de Belastingdienst.