Beleidsplan

1. Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

 1. Het stimuleren en financieel ondersteunen van activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg, voor zover deze activiteiten niet met de Katholieke beginselen in strijd zijn.
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 1. Het verstrekken van schenkingen, subsidies of leningen, al dan niet à fonds perdu;
 2. Alle andere wettige middelen, welke tot het bereiken van bovenomschreven doel bevorderlijk kunnen zijn of daarmee verband houden.

De Stichting beoogt niet het maken van winst en de verstrekkingen genoemd onder 1. geschieden onder de voorwaarde dat niet beoogd wordt met de verstrekte middelen tot winst te komen.

2. Visie en missie

De  gezondheid mag de mogelijkheden van mensen niet beperken.
De Stichting wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheidszorg in de wereld. De Stichting streeft er naar om met weloverwogen bijdragen aan herkenbare doelen en projecten een meerwaarde te creëren, die verder gaat dan een simpele donatie.

3. Uitkeringsbeleid
a. Algemeen

De Stichting heeft een voorkeur voor projecten gericht op structurele hulp gedurendemeerdere jaren, waarbij een project ook op langere termijn kan worden gevolgd. Dit heeft tot gevolg dat er bij voorkeur geen eenmalige bijdragen worden gedaan, geen bijdragen in exploitatiekosten en ook geen bijdragen die kunnen leiden tot vermogensvorming bij de ontvangende instelling. Bij specifiek hoge noden of in geval van een eenmalige startsubsidie om een blijvend initiatief vlot te trekken, kan het bestuur in deze gevallen besluiten toch een eenmalige bijdrage te verstrekken. Hetzelfde kan gelden voor een bijdrage in de exploitatiekosten in een opstartsituatie.
Er worden geen uitkeringen gedaan aan individuele personen.

b. Uitvoering

Verzoeken tot bijdragen dienen bij het bestuur te worden ingediend. Bijdragen kunnen uitsluitend worden verstrekt nadat in een bestuursvergadering daartoe is besloten, waarbij de uitgangspunten de statuten van de Stichting en het Algemene uitkeringsbeleid zijn en blijven.
Aanvragen vanuit de Sint Franciscus/Vlietland Groep worden per aanvraag beoordeeld aan de hand van het beoogde doel.

Aan grotere organisaties worden geen algemene bijdragen verstrekt. Alleen voor zeer specifieke projecten kan door deze instellingen een aanvraag worden ingediend. In zijn algemeenheid geldt steeds dat de Stichting bij de subsidieverstrekking herkenbaar moet zijn.

c. Aanvragen

Een aanvraag voor een bijdrage dient te worden onderbouwd met een projectbeschrijving, welke inzicht dient te geven in:

 1. Omschrijving van het project
 2. Begroting van de kosten
 3. Dekkingsplan van de kosten
 4. Voor zover van toepassing een opgave van bijdragen van andere instellingen
 5. Voor zover van toepassing een prognose van de exploitatiekosten en –opbrengsten nà realisatie van het project.
  Indien de aanvrager voor de eerste maal een aanvraag indient bij de Stichting worden minimaal de volgende aanvullende gegevens gevraagd:
 6. Een exemplaar van de statuten
 7. Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 8. Een recent jaarverslag inclusief jaarrekening
 9. Overige van belang zijnde gegevens van de aanvrager.

d. Voorwaarden

Een positief besluit over de toekenning van een bijdrage gaat vergezeld van een aantal voorwaarden, welke door de aanvrager dient te worden aanvaard alvorens tot betaling wordt overgegaan. Dit betreffen:

 1. Het toegekende bedrag mag uitsluitend en alleen worden aangewend ten behoeve van het in de aanvraag genoemde project;
 2. Nà realisering ontvangt de Stichting een verantwoording over de besteding van het ontvangen bedrag;
 3. Omdat de Stichting een anonieme stichting is en dat ook graag wil blijven, het verzoek in uitingen naar buiten niet de naam van de Stichting te vermelden;
 4. De mededeling, dat indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, de Stichting zich het recht voorbehoudt het gedoneerde bedrag terug te vorderen.

e. Toekenning uitkeringen/geografisch gebied

De Stichting is actief in zowel de Westerse als in Derde Wereldlanden.
Bij de totale uitkeringen wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen:
– bijdragen aan de Sint Franciscus/Vlietland Groep en derden in de verhouding 1/3 en 2/3 met een bandbreedte van 10% en
– bijdragen aan derden te verdelen over Westerse landen en Derde Wereldlanden in de verhouding 50/50.

4. Inkomen van de Stichting

Het inkomen van de stichting bestaat uitsluitend uit revenuen van aan de Stichting toebehorende eigendommen. De statuten sluiten niet uit, dat er ook vermogen wordt gevormd uit giften, erfstellingen en legaten. Tot op heden is hiervan nog geen sprake geweest.

5. Vermogensbeheer 

Het vermogensbeheer is er primair op gericht het vermogen zoveel als mogelijk in stand te houden en bij de belegging van het vermogen de voorkeur te laten uitgaan naar een uiteindelijke verdeling van 70% in obligaties en 30% in aandelen (met een bandbreedte van 10%).

6. Projecten

Het bestuur maakt aan het begin van het jaar een schatting van de voor dit jaar te verwachten opbrengsten. Na aftrek van een bedrag voor inflatie (toe te voegen aan het vermogen om het vermogen in stand te houden) resteert het voor dat jaar voor uitkeringen beschikbare bedrag.
De Stichting ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Deze worden in de bestuursvergaderingen getoetst aan de uitkeringscriteria. Wordt aan deze criteria voldaan, dan worden op basis van de voor het desbetreffende jaar beschikbare middelen de aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend. Zijn de beschikbare middelen op dat moment niet toereikend dan dienen keuzes te worden gemaakt en prioriteiten te worden gesteld.

7. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 3 leden worden benoemd uit en door de leden van de Raad van Toezicht van de Sint Franciscus/Vlietland Groep. De twee externe leden vervullen de functie van voorzitter en penningmeester/secretaris. Volgens het rooster van aftreden treden jaarlijks twee bestuursleden af welke dadelijk weer herbenoembaar zijn.
Het bestuur vergadert in principe drie maal per jaar. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, waaronder de stem van tenminste één van de externe bestuursleden.

De belangrijkste onderwerpen in de bestuursvergaderingen betreffen: de ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille en de mutaties daar in (aankopen en verkopen), het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening en de behandeling van de ontvangen aanvragen.

De voorzitter en penningmeester besturen de dagelijkse gang van zaken hetgeen voor het merendeel betreft: beoordeling van de ontvangen aanvragen, volgen van de lopende projecten en beoordelen van de ontvangen verantwoordingen en externe contacten met subsidiënten en banken.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en indien en voor zover deze wel is toegekend is hier door de desbetreffende bestuursleden van afgezien.

De Stichting kent geen formele samenwerkingsverbanden. Sommige projecten worden gerealiseerd in samenwerking met een andere organisaties.

8. Verwervingskosten
Gezien de aard van de Stichting kent deze geen verwervingskosten.

9. Uitkeringen conform doelstelling  

In de afgelopen jaren ligt de omvang van de uitkeringen in lijn met de voor uitkering beschikbare bedragen.

10. Beheerskosten 

De beheerskosten van de Stichting betreffen enige administratiekosten en kosten voor de accountants controle van de jaarrekening. De totale kosten bedragen circa 2 à 2,5% van de opbrengsten.

11. Administratieve organisatie

De aanvragen voor een bijdrage worden bij het bestuur ingediend. In eerste instantie worden deze beoordeeld door de voorzitter of de penningmeester en voor zover noodzakelijk wordt om nadere informatie gevraagd. Alle binnengekomen aanvragen komen op de agenda van eerstvolgende bestuursvergadering. Na afloop van de vergadering worden de aanvragers geïnformeerd over het door het bestuur genomen besluit. Ingeval van honorering van de aanvraag worden de voorwaarden aan de aanvrager voorgelegd en na akkoord verklaring met deze voorwaarden wordt het toegekende bedrag uitgekeerd. Betalingen dienen bij de bank gefiatteerd te worden door zowel de voorzitter als de penningmeester hetgeen in het systeem bij de bank is ingebouwd.

De beleggingen zijn ondergebracht bij banken. De voorzitter en penningmeester hebben periodiek overleg met de banken en brengen in iedere bestuursvergadering verslag uit over de portefeuille. De door de banken geadviseerde mutaties worden in de bestuursvergaderingen besproken en wordt besloten welke mutaties te realiseren.

Na afloop van het boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op, welke na besproken te zijn in een bestuursvergadering aan de accountant wordt voorgelegd voor het uitvoeren van de accountantscontrole.

12. Bestemming liquidatiesaldo 

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan een door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de Stichting dan wel een algemeen nut beogende instelling.

 

Het Bestuur.

Rotterdam, 16 november 2015