SBG

R.K. Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg, ook wel aangeduid met SBG.

Het doel van R.K. Stichting voor Bijzondere Gezondheidszorg (SBG) is volgens de statuten
“Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de gezondheidszorg, voor zover deze activiteiten niet met de Katholieke beginselen in strijd zijn”.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van schenkingen, subsidies en leningen, al dan niet á fonds perdu.

Het beleid van het bestuur is er op gericht het vermogen van de Stichting in stand te houden (voor zover mogelijk rekening houdend met inflatie) en alleen de dan resterende opbrengsten aan te wenden voor uitkeringen. Niet gerealiseerde waardemutaties van beleggingen worden hierbij buiten aanmerking gelaten.
Zie voor het uitgebreide beleidsplan elders op de website.

Beloningsbeleid
De statuten kennen geen bepalingen omtrent het beloningsbeleid.
Het bestuur heeft besloten aan de bestuursleden geen vergoeding toe te kennen.
De door de bestuursleden ten behoeve van SBG gemaakte kosten kunnen door SBG worden gecompenseerd. Bestuursleden kunnen er van afzien deze compensatie te laten uitkeren.

De doelstelling
De voor uitkering beschikbare middelen aanwenden voor projecten op het gebied van gezondheidszorg, waarbij bij voorkeur wordt uitgegaan van structurele hulp voor een aantal jaren. Eenmalige bijdragen in exploitatiekosten worden daarbij niet als een oplossing aangemerkt. Bij de totale uitkeringen wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling tussen bijdragen aan Westerse landen en derde wereld landen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Als regel vergadert het voltallige bestuur driemaal per jaar. De belangrijkste onderwerpen welke in deze vergaderingen aan de orde komen zijn: vaststelling jaarrekening, bestuurssamenstelling, vermogenspositie en beleggingen en bespreken van de aanvragen om uitkeringen. Verzoeken tot uitkeringen dienen bij het bestuur te worden ingediend. Uitkeringen kunnen alleen worden gedaan nadat daartoe in een bestuursvergadering is besloten. De ontvangen aanvragen worden vóór iedere bestuursvergadering getoetst aan een aantal vastgelegde criteria. Na toekenning van een aanvraag wordt de nodige aandacht gegeven aan de follow-up van het project en de uiteindelijk verantwoording door de ontvanger over de besteding van de toegekende bedragen.

Actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten
In 2020 zijn 50 aanvragen gedaan bij RKSBG, hiervan zijn er 16 toegekend voor een totaal bedrag van  € 397.858,-. Het bestuur is in 2020 2 keer bijeen geweest. Het dagelijks bestuur heeft zich onder andere bezig gehouden met de beoordeling en voorbereiding van de aanvragen, alsmede de contacten met de bank inzake de beleggingen. 

Wilde Ganzen
SBG honoreert steeds vaker aanvragen die via Wilde Ganzen worden ingediend. Wellicht kunt u hier ook gebruik van maken. Wij verwijzen u graag door naar de website van Wilde Ganzen.